REGULAMIN

świadczenia Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej
o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” i aplikacji webowej o nazwie
„Konto Mieszkańca Gminy Stoszowice”

 

 § 1

Postanowienia Wstępne

1.        Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia Usługi Mobis
i Usługi Konto Mieszkańca z wykorzystaniem Aplikacji.

2.         W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:

a.   „Aplikacja” – oznacza zarówno oprogramowanie komputerowe w formie kodu wynikowego, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu posiadającego system operacyjny: Android lub iOS ( zwane dalej „Aplikacją mobilną o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca””) oraz oprogramowanie komputerowe, które pracuje na serwerze
i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem Urządzenia Użytkownika
z wykorzystaniem przeglądarki internetowej ( zwane dalej „Aplikacją webową o nazwie „Konto Mieszkańca Gminy Stoszowice”). W ramach Aplikacji dynamicznie  mogą być włączane poszczególne Moduły na podstawie Zamówienia Modułu. Funkcjonalności Aplikacji mobilnej
o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” i Aplikacji webowej o nazwie „Konto Mieszkańca Gminy Stoszowice” mogą różnić się i są ustalane indywidualnie z Usługodawcą. Aplikacja pozwala w szczególności na odbieranie (przeglądanie) przez Użytkownika Komunikatów  przesyłanych przez Klienta do danego Modułu dostępnego w ramach Aplikacji oraz wysyłanie przez Użytkownika Informacji do Klienta, o ile dany Moduł w ramach Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” i Aplikacji webowej o nazwie „Konto Mieszkańca Gminy Stoszowice”;

b.    „Informacja” – oznacza wiadomość przesyłaną przez  Użytkownika do Usługodawcy lub równocześnie do wszystkich innych Użytkowników    za pomocą Aplikacji, Systemu Informatycznego oraz sieci Internet. Przez Informacje rozumie się również „ogłoszenie”  zamieszczaną przez Użytkownika w ramach Modułu „Ogłoszenie”, za pomocą Aplikacji, Systemu Informatycznego oraz sieci Internet.  Informacja może mieć formę tekstu lub/ i formę multimedialną (np. zdjęcia, grafiki). Informacja musi  spełniać wymagania techniczne (np. odnośnie formatu plików) opisane w Regulaminie.

c.    „Informacja Handlowa” – oznacza informację handlową w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

d.   „Komunikat” – oznacza wszystkie wiadomości, dane oraz pliki, które zostały przesłane przez Usługodawcę na Aplikację zainstalowaną na Urządzeniu posiadanym przez Użytkownika,
w ramach korzystania przez Użytkownika z Usługi Mobis lub/i z Usługi Konto Mieszkańca. Komunikaty pochodzić mogą bezpośrednio od Usługodawcy lub od podmiotów trzecich współpracujących z Usługodawcą. 

e.    „Moduł” lub „Moduł Aplikacji” – oznacza wyodrębnioną pod względem wizualnym, funkcjonalnym i/lub  tematycznym część Aplikacji; Lista Modułów wraz z opisem tematyki oraz funkcjonalności poszczególnych Modułów w formie informacji lub/i podpowiedzi wyświetlana jest na Urządzeniu Użytkownika.

f.     „Prawo autorskie” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

g.    „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

h.    „System Informatyczny” – oznacza oprogramowanie komputerowe, które wykorzystywane jest przez Usługodawcę w celu świadczenia Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca na rzecz Użytkownika.

i.      „Umowa” – oznacza umowę świadczenia Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca,  zawartą pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem. 

j.      „Urządzenie” – oznacza  urządzenie przenośne typu smartfon znajdujące się w posiadaniu Użytkownika na dowolnej podstawie prawnej, na którym zainstalowana została  Aplikacja, spełniające wymagania opisane w  niniejszym Regulaminie. 

k.    „Usługodawca” – oznacza Gminę Stoszowice adres: Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice; NIP: 887-10-03-342; REGON: 000544705, adres poczty elektronicznej: gmina@stoszowice.pl oraz serwis internetowy (http://www.stoszowice.pl).

l.      „Użytkownik” – oznacza każdą osobę fizyczną, spełniającą wymagania opisane w Regulaminie, która pobrała Aplikację i  zawarła z Usługodawcą Umowę na zasadach opisanych
w Regulaminie.

3.        Usługa Mobis  i Usługa Konto Mieszkańca przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, które po zainstalowaniu Aplikacji na swoim Urządzeniu oraz z chwilą rejestracji w ramach Aplikacji zawarły z Usługodawcą Umowę. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Aplikacji i świadczonej przez Usługodawcę Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca powyższe warunki.

4.         Korzystanie z Usług Aplikacji jest dobrowolne i nieodpłatne, z zastrzeżeniem postanowienia
§ 4 pkt 4 oraz § 10 pkt . 2 lit. f. Regulaminu.

 

§ 2

Aplikacja

1.        Aplikację mobilną o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” można pobrać nieodpłatnie
ze sklepu internetowego Google Play i App Store.

2.        W celu zainstalowania Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” na Urządzeniu należy postępować zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami wyświetlanymi po uruchomieniu pliku inicjującego instalację lub podawanymi przez sklep internetowy Google Play
i App Store.  

3.        Po zainstalowaniu Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” na Urządzeniu, oraz wyświetlenia poprzez przeglądarkę internetową Aplikacji webowej o nazwie „Konto Mieszkańca Gminy Stoszowice”, Użytkownik może przeglądać treści (np. informacje
o Usługodawcy, atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych) zamieszczone w ramach Aplikacji przed jej udostępnieniem Użytkownikowi (tj. stanowiące cześć treściową Aplikacji).  Do przeglądania przez Użytkownika treści zamieszonych w Aplikacji przed jej udostępnieniem Użytkownikowi (stanowiących część Aplikacji) nie jest wymagana jakakolwiek rejestracja Użytkownika.  Do korzystania z Aplikacji zastosowanie znajdują warunki odrębnej licencji.

4.        Użytkownik może w każdym monecie dokonać odinstalowania Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca”. Odinstalowanie Aplikacji powoduje, iż Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca.

 

§ 3

Rodzaj i Zakres Usług

1.      Na podstawie Regulaminu, Usługodawca świadczy:

1.1.   Usługę Mobis z wykorzystaniem Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” polegającą na:

a.          przesyłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę Komunikatów na  Aplikację mobilną
o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” zainstalowaną na Urządzeniu,

b.         umożliwieniu Użytkownikowi przesyłania za pomocą Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” Informacji do Usługodawcy, w ramach Modułów posiadających taką funkcjonalność,

c.          umożliwieniu Użytkownikowi komunikacji z innymi Użytkownikami przy wykorzystaniu Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca”, w ramach Modułów posiadających taką funkcjonalność (tj. umożliwienie przesyłania przez Użytkownika Informacji równocześnie do wszystkich innych osób korzystających z Usługi Mobis oraz odbierania przez Użytkownika na Aplikacji informacji przesyłanych przez inne osoby korzystające z Usługi Mobis tj. przez innych Użytkowników.

1.2.   Usługę Konto Mieszkańca z wykorzystaniem Aplikacji polegającą na:

a.           przesyłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę Komunikatów na  Aplikację,

b.         umożliwieniu Użytkownikowi przesyłania za pomocą Aplikacji Informacji do Usługodawcy, w ramach Modułów posiadających taką funkcjonalność,

c.          umożliwieniu Użytkownikowi komunikacji z innymi Użytkownikami przy wykorzystaniu Aplikacji, w ramach Modułów posiadających taką funkcjonalność (tj. umożliwienie przesyłania przez Użytkownika Informacji równocześnie do wszystkich innych osób korzystających z Usługi Konto Mieszkańca oraz odbierania przez Użytkownika na Aplikacji informacji przesyłanych przez inne osoby korzystające z Usługi Konto Mieszkańca tj. przez innych Użytkowników,

d.         Umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzenia dokonanych płatności, aktualnego stanu zobowiązań i możliwości płatności on-line poprzez użycie profilu zaufanego w ramach Aplikacji.

2.      Usługa Mobis i Usługa Konto Mieszkańca świadczona jest w zakresie wynikającym
z funkcjonalności i przeznaczenia poszczególnych Modułów (tj. Użytkownik może korzystać z Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca przy wykorzystaniu poszczególnych Modułów w zakresie wynikającym z charakteru, tematyki, przeznaczenia i funkcjonalności poszczególnych Modułów). 

3.      Korzystanie z Usługi Mobis wymaga uprzedniego zainstalowania Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” na Urządzeniu posiadanym przez Użytkownika, a w przypadku Usługi Konto Mieszkańca dodatkowo wyświetlenia Aplikacji webowej o nazwie „Konto Mieszkańca Gminy Stoszowice”. Ponadto, korzystanie  z niektórych Modułów Aplikacji wymaga rejestracji Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji.

4.      W celu dokonania rejestracji w ramach Aplikacji należy podać wymagane dane osobowe oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Dane podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji przesyłane są do Systemu Informatycznego za pomocą sieci Internet.  W ramach rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail.  Usługodawca informuje, że w celu poprawnego korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Modułu „Opłaty” w ramach Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca”, w ramach Aplikacji webowej o nazwie „Konto Mieszkańca Gminy Stoszowice”, Użytkownik  powinien dodatkowo podać następujące dane: imię i nazwisko oraz numer telefonu. Daną osobową niezbędną do świadczenia Usługi Konto Mieszkańca w ramach ww. Modułów jest PESEL, który wykorzystywany jest przez System Informatyczny i profil zaufany do identyfikacji podatkowej Użytkownika.

5.      Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania rejestracji, które w zależności od wybranego Modułu wyświetlane jest w ramach Aplikacji lub na podany adres e-mail. Z chwilą otrzymania  potwierdzenia dokonania rejestracji następuje zakończenie procesu rejestracji Użytkownika.  

6.      Z chwilą zakończenia procesu rejestracji Użytkownika (pkt 5 powyżej),  zawarta zostaje pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowa o świadczenie Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

7.      Umowa zawarta może zostać wyłącznie w języku polskim, na podstawie niniejszego Regulaminu. Usługodawca nie stosuje jakichkolwiek kodeksów etycznych dotyczących świadczonej Usług Mobis i Usługi Konto Mieszkańca.

8.      W ramach Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca Usługodawca może przesyłać do Użytkownika (tj. na Aplikację zainstalowaną na Urządzeniu posiadanym przez Użytkownika) Komunikaty pochodzące bezpośrednio od Usługodawcy oraz Komunikaty przekazane przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą.

9.      Usługodawca przesyłał będzie Komunikaty do poszczególnych Modułów Aplikacji (tj. dany Komunikat będzie widoczny w ramach Modułu , do którego został przesłany przez Usługodawcę,
a Użytkownik chcąc zapoznać się z treścią Komunikatu będzie musiał otworzyć odpowiedni Moduł Aplikacji).  Usługodawca samodzielnie określa chwilę oraz częstotliwość przesyłania Komunikatów oraz Moduł do którego przesyłany jest dany Komunikat.

10.   W ramach korzystania z Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca Użytkownik uzyskuje możliwość przesyłania własnych Informacji do Usługodawcy lub/i równocześnie do wszystkich innych Użytkowników (tj. na Aplikacje posiadane przez inne osoby korzystające z Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca). Użytkownik może przesyłać Informacje odpowiednio do Usługodawcy lub równocześnie do wszystkich innych Użytkowników korzystających z Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca wyłącznie przy wykorzystaniu Modułów Aplikacji, które posiadają taką funkcjonalność.  Usługodawca informuje przy tym, że inne osoby korzystające z Usługi Mobis
i Usługi Konto Mieszkańca będą mogły zapoznać się z taką Informacją  tylko po jej „ściągnięciu”  za pomocą sieci Internet na Aplikację mobilną o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” posiadaną przez daną osobę lub/i zarejestrowaniu się (lub zalogowaniu się) do Aplikacji webowej o nazwie „Konto Mieszkańca Gminy Stoszowice”.    

11.   Użytkownik może przesyłać do Usługodawcy przy wykorzystaniu danego Modułu Aplikacji wyłącznie Informacje odpowiadające tematyce i przeznaczeniu danego Modułu. 

12.   Użytkownik może przesyłać do Usługodawcy oraz innych Użytkowników przy wykorzystaniu poszczególnych Modułów wyłącznie Informacje spełniające wymagania techniczne opisane
w § 4 Regulaminu. 

13.   Przesyłając Informację do Usługodawcy,  Użytkownik:

13.1.  zapewnia, że przesłanie danej Informacji Usługodawcy oraz jej dalsze wykorzystanie przez Usługodawcę, w tym przesłanie innym Użytkownikom Aplikacji (jako Komunikatu), nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,

13.2.  zezwala Usługodawcy na dokonywanie redakcji, skrótów oraz innych zmian w przesłanej Informacji,

13.3.  zezwala Usługodawcy na wykorzystanie Informacji przez rozesłanie Informacji, w całości lub części, lub zmienionej wersji Informacji,  do wszystkich lub wybranych Użytkowników Aplikacji (tj. przesłanie przez Usługodawcę Informacji jako Komunikatu pochodzącego od Usługodawcy na Aplikację posiadaną przez innych Użytkowników ),

14.   W przypadku, gdy dana Informacja stanowi lub zawiera utwór w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego,  Użytkownik przesyłając taka Informację do Usługodawcy zapewnia, że jest wyłącznym twórcą takiego utworu/ utworów  i przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich do przedmiotowego utworu/utworów, bez jakichkolwiek ograniczeń lub wad prawnych. Powyższe postanowienie dotyczy wszystkich utworów przesyłanych w ramach Informacji  przez Użytkownika do Usługodawcy.

15.   W ramach korzystania z Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca Użytkownik nie może przesyłać innym Użytkownikom Informacji stanowiących Informacje Handlowe,  z zastrzeżeniem postanowień pkt 18 poniżej.

16.   W ramach korzystania z Usługi Mobis lub/i Usługi Konto Mieszkańca Użytkownik uzyskuje
w ramach Aplikacji dostęp do Modułu „Ogłoszenia” stanowiącego „elektroniczną tablicę ogłoszeniową”, przeznaczoną do zamieszczanie Informacji („ogłoszeń”) i przeglądania ogłoszeń  – zamieszczanych przez osoby korzystające z Usługi Mobis lub/i Usługi Konto Mieszkańca.

17.   W ramach korzystania z Usługi Mobis lub/i Usługi Konto Mieszkańca, Użytkownik uzyskuje możliwość przeglądania  w Module „Ogłoszenia” ogłoszeń zamieszczonych przez inne osoby korzystające z Usługi Mobis lub/i Usługi Konto Mieszkańca, a także możliwość przesyłania Informacji („ogłoszeń”),  które będą automatycznie przesyłane przez System Informatyczny do Aplikacji wykorzystywanych przez innych Użytkowników Modułu „Ogłoszenia” (tj. będą przesyłane automatycznie do Aplikacji i zamieszczane w Module „Ogłoszenia”, inny Użytkownik mający zainstalowaną Aplikację na Urządzeniu i dysponujący połączeniem z Internetem, będzie mógł się
z nimi zapoznać).

18.   Użytkownik może przesyłać w ramach Modułu „Ogłoszenia”  między innymi Informacje mające charakter Informacji Handlowych.

19.   W ramach świadczonych Usług Mobis i Usługi Konto Mieszkańca Usługodawca nie tworzy, nie weryfikuje, nie modyfikuje ani w żaden inny sposób nie wpływa na treści Informacji przesyłanych przez Użytkownika innym Użytkownikom Aplikacji lub zamieszczanych przez Użytkownika lub innych użytkowników Aplikacji w  ramach Modułu „Ogłoszenia”.

20.   Usługodawca zobowiązuje się do umożliwienia korzystania z Usług Mobis i Usługi Konto Mieszkańca w wymiarze nie mniejszym niż 358 dni w ciągu roku. Usługodawca uprawniony jest ponadto do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w świadczeniu Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 48 godzin w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konfiguracyjnych i konserwacyjnych. Usługodawca powiadomi o takiej przerwie technicznej z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie: http://www.stoszowice.pl lub wyświetli odpowiedni komunikat w ramach Aplikacji. 

 

§ 4

Wymagania Techniczne i Szczególne Ryzyka

1.    Korzystanie z Usług Aplikacji możliwe jest dla Użytkowników, którzy dysponują Urządzeniem, posiadającym dostęp do sieci Internet tj. aktywnego łącza internetowego (sieć WiFi lub sieć komórkowa) oraz wyposażonym w system operacyjny Android w wersji 4.0. albo nowszej lub w system operacyjny IOS w wersji 8 w przypadku Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca”, a także umożliwiającym wyświetlenie Aplikacji webowej o nazwie „Konto Mieszkańca Gminy Stoszowice” z wykorzystaniem przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików typu cookie oraz włączoną obsługą języka JavaScript.

2.    Zainstalowanie Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” i korzystanie z Usługi Mobis  lub/i Usługi Konto Mieszkańca może okazać się możliwe również w przypadku Urządzeń, wyposażonych w innego rodzaju system operacyjny, niż wymieniony w ustępie poprzedzającym, lub w przypadku dokonania przez Użytkownika samodzielnych zmian w systemie operacyjnym, nieautoryzowanych przez producenta systemu operacyjnego. W takim wypadku Usługodawca – ze względów technicznych – nie zapewnia, że Aplikacja mobilna o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” będzie działać prawidłowo oraz że korzystanie w pełnym zakresie z Usługi Mobis lub/i Usługi Konto Mieszkańca będzie możliwe.

3.    Usługodawca informuje, że w przypadku dokonania przez Użytkownika lub inne osoby  zmian
w posiadanym w wskazanym w pkt 1 powyżej systemie operacyjnym, indywidualnej konfiguracji Urządzenia, zainstalowaniu (lub korzystaniu) na Urządzeniu z innego programu komputerowego mającego wpływ na działanie Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca”,  Aplikacja mobilna o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy. Usługodawca informuje, że w powyższych przypadkach może okazać się niemożliwym korzystanie z Usługi Mobis lub/i Usługi Konto Mieszkańca, albo nastąpi ograniczona możliwość korzystania z Usługi Mobis lub/i Usługi Konto Mieszkańca.

4.    Koszty połączenia Urządzenia (Aplikacji) z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do treści umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym.

5.    Z zachowaniem postanowień pkt 6 poniżej, korzystanie z Aplikacji oraz Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca nie zwiększa zagrożeń dla bezpieczeństwa samego Urządzenia, którym posługuje się Użytkownik. Jednakże Usługodawca informuje, że Komunikaty i Informacje przesyłane od i do użytkownika są szyfrowane oraz – za wyjątkiem danych osobowych, podawanych w czasie rejestracji i podczas korzystania z Modułów „Opłaty” lub/i „Konto Mieszkańca” zgodnie
z § 3 ust. 4 – są przeznaczone do rozpowszechniania wśród innych Użytkowników Aplikacji oraz Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca. Usługodawca zaleca nieprzesyłanie za pomocą Aplikacji oraz Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca jakichkolwiek identyfikatorów, haseł dostępu lub innych informacji, których ujawnienie do wiadomości publicznej mogłoby stanowić zagrożenie dla prywatności Użytkownika lub osób trzecich.

6.    Korzystanie z Usługi Mobis  i Usługi Konto Mieszkańca wiąże się następującymi szczególnymi ryzykami i zagrożeniami:

a.      możliwość otrzymania spamu, tj. niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną,

b.     możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych i informacji,

c.      możliwość działania niedozwolonego oprogramowania spyware lub innego szkodliwego oprogramowania m.in. robaków internetowych,

d.     możliwość wyłudzenia haseł poprzez phishing tj. przesyłania fałszywych wiadomości internetowych przypominających autentyczne w celu pozyskania danych osobowych
i informacji.

7.    Usługodawca informuje o następujących parametrach technicznych świadczonej Usługi  Mobis
i Usługi Konto Mieszkańca:

a.      Maksymalna wielkość pojedynczej Informacji w postaci wiadomości tekstowej: 10 kB,

b.     Maksymalna wielkość pojedynczego przesyłanego pliku multimedialnego (grafiki, zdjęcia) w formacie JPG, PNG: 10 MB,

8.    Usługodawca informuje, że zgodnie z warunkami świadczenia Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca w przypadku przesłania przez Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji do Usługodawcy, innych Użytkowników lub do Modułu „Ogłoszenia” Informacji przekraczającej wartości opisane w pkt 7 lit. a) lub b) powyżej (tj. przekroczenia dopuszczalnej wielkości wiadomości/pliku), Informacja taka nie zostanie przesłana  (Aplikacja nie prześle takiej Informacji do Systemu Informatycznego i nie dotrze ona do odpowiednio Usługodawcy, ani Użytkowników). 

 

§ 5

Zakaz Działań Bezprawnych

1.    Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika w ramach korzystania z Usług Mobis i Usługi Konto Mieszkańca, treści o charakterze bezprawnym, stanowiących naruszenie bezwzględnie obowiązujących  przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:

a.      obscenicznych lub wulgarnych,

b.     nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną,

c.      obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość,

d.     propagujących ideologie totalitarne, w szczególności narodowego socjalizmu lub komunizmu, oraz kwestionujące fakty historyczne,

e.      godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,

f.       naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie lub prawa pokrewne,

g.      promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych,

h.     spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Usługodawcy lub innych Użytkowników.

2.    Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika w ramach korzystania z Usług Mobis i Usługi Konto Mieszkańca, w tym przesyłania do innych Użytkowników Informacji Handlowych,
z zastrzeżeniem postanowień § 3 pkt. 18  Regulaminu (tj. Użytkownik może przesyłać Informacje Handlowe tylko w ramach Modułu „Ogłoszenia”).

3.    Użytkownik, który poweźmie wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona za pośrednictwem Aplikacji jest niezgodna z prawem lub Regulaminem, może zgłosić ten fakt Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: reklamacja@stoszowice.pl przeznaczonej do zgłaszania naruszeń.

4.    W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości
o bezprawnym charakterze treści, udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji, Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.

 

 

§ 6

Własność Intelektualna

1.    Z chwilą przesłania danej Informacji Usługodawcy stanowiących lub zawierających utwór /utwory  w rozumieniu przepisów Prawa Autorskie (w tym tekstów, zdjęć, grafiki) Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na korzystanie z takiego utworu/utworów na polach eksploatacji:

a.      utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, w tym wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b.     utrwalanie i zwielokrotnienie techniką cyfrową,

c.      rozpowszechnienie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2.    W ramach powyżej udzielonej licencji, z chwilą przesłania danej Informacji Usługodawcy stanowiących lub zawierających utwór w rozumieniu przepisów Prawa Autorskie (w tym tekstów, zdjęć, grafiki) Użytkownik udziela Usługodawcy zezwolenia na korzystanie i rozporządzenia opracowaniami przedmiotowych utworów, na wszystkich polach eksploatacji opisanych
w pkt. 1 powyżej, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych.

3.    Licencja, o której mowa w pkt. 1 powyżej, upoważnia Usługodawcę do udzielania sublicencji na powyżej opisane utwory, na rzecz dowolnych podmiotów (w tym udzielania dowolnym podmiotom dalszego zezwolenia na korzystania i rozporządzenia opracowaniami utworów).

4.    Licencja na korzystanie z powyżej wskazanych utworów (w tym zezwolenie na korzystanie
i rozporządzenie opracowaniami utworów) udzielona zostaje na czas nieoznaczony.

5.    Z chwilą przesłania danej Informacji Usługodawcy stanowiących lub zawierających utwór
w rozumieniu przepisów Prawa Autorskie (w tym tekstów, zdjęć, grafiki) Użytkownik wykonując swoje osobiste prawa autorskie wyrażą zgodę na pierwsze udostępnienie przesłanego utworu publiczności.  Użytkownik upoważnia również Usługodawcę do anonimowego udostępnienia przesłanego przez niego utworu.   

6.    Usługodawca informuje, że na podstawie licencji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, dostarczone przez Użytkownika Informacje lub ich części  mogą być wykorzystane w ramach świadczenia Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca, w szczególności, mogą być udostępnione innym osobom korzystającym z Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca (tj. mogą być przesyłane jako Komunikaty do innych osób korzystających z Aplikacji).

7.    Użytkownik nie jest uprawniony do żądania wynagrodzenia z tytułu udzielenia Usługodawcy powyżej opisanej licencji ( w tym zezwolenia  na korzystanie i rozporządzenia opracowaniami utworów). 

§ 7

Dane Osobowe

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca (tj. Gmina Stoszowice  adres: Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice; posiadająca NIP: 887-10-03-342 oraz REGON: 000544705). Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika w następującym zakresie: adres e-mail. Dane przetwarzane są w celu świadczenie Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca w szczególności przesyłania Komunikatów do Użytkownika, przesyłania przez Użytkownika Informacji do Usługodawcy lub innych użytkowników korzystających z Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z usługi niezgodnie z regulaminem
lub z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie), oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usług Mobis i Usługi Konto Mieszkańca.

2.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenia usługi Mobis
i Usługi Konto Mieszkańca przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” oraz aplikacji webowej „Konto Mieszkańca Gminy Stoszowice”.

3.    Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe nie są poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

4.    Dane osobowe przetwarzane są w okresie obowiązywania umowy o świadczenia usługi Mobis
i Usługi Konto Mieszkańca przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” oraz aplikacji webowej „Konto Mieszkańca Gminy Stoszowice”.

5.    Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:

a.      żądania od administratora dostępu do jej  danych osobowych,

b.     ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d.     przenoszenia danych.

e.      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia 2016/679.

f.       wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.    Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych:

Dane kontaktowe:

e-mail: iod@koptyra.pl,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice

7.    Usługodawca informuje, że zawarł z spółką SISMS Sp. z o.o. z  siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Tadeusza Gajcego 19  umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, na podstawie której to umowy powierza powyżej opisanej spółce przetwarzania powyżej wskazanych danych osobowych Użytkownika.  Powyżej opisany podmiot przetwarzał będzie dane osobowe Użytkownika począwszy od zawarcia przez Usługodawcę z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usługi Mobis i Usługi .

§ 8

Reklamacje

1.    Użytkownik może składać reklamacje związane z świadczeniem Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca. Użytkownik może składać reklamacje w dowolny sposób, w tym przesyłane na adres poczty elektronicznej reklamacja@stoszowice.pl lub pisemnie, na adres Usługodawcy (Gmina Stoszowice adres: Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice).

2.    Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.

3.    Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej albo na adres podany w reklamacji (w zależności od sposobu złożenia reklamacji).

 

§ 9

Czas Trwania Umowy o Świadczenie Usługi MOBIS oraz Usługi Konto Mieszkańca

1.    Umowa o świadczenie Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca zawarta zostaje na czas nieoznaczony.

2.    Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia w każdym momencie zawartej z Usługodawcą umowy o świadczenie Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca ze skutkiem natychmiastowym.  Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez wyrejestrowanie się za pomocą ustawień w Aplikacji po wybraniu („kliknięciu”) przycisku „Usuń konto”. 

3.    W przypadku odinstalowania przez Użytkownika Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” w trakcie obowiązywania umowy o świadczenie Usług Mobis i Usługi Konto Mieszkańca, nie powoduje to jednoczesnego wypowiedzenia Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż w przypadku dokonania przez Użytkownika ponownej instalacji Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” na tym samym Urządzeniu oraz podaniu w trakcie rejestracji tego samego adresu e-mail, odnośnie którego dokonana była uprzednia rejestracja, rejestracja powoduje jedynie potwierdzenie warunków dotychczas obowiązującej umowy, a nie prowadzi co zawarcia kolejnej Umowy o świadczenie Usługi Mobis
i Usługi Konto Mieszkańca.

4.    Użytkownik żąda  rozpoczęcia świadczenia Usługi Mobis i Usługi Konto Mieszkańca od chwili zawarcia Umowy.  W związku z powyższym, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy opisane w art. 7 ustawy  z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5.    Umowa o świadczenie Usług Mobis  lub/i Usługi Konto Mieszkańca może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę z wskazanego poniżej ważnego powodu. Za ważny powód stanowiący podstawę wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę uznaje się:

a.      naruszenie przez Użytkownika przepisów prawa lub naruszenie praw osób trzecich,

b.     naruszenie przez Użytkownika warunków licencji udzielonej na Aplikację,

c.      prowadzenie przez Użytkownika działań, naruszających lub zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego,

d.     przesyłania  przez Użytkownika do Usługodawcy lub innej osoby korzystającej z Aplikacji, przy wykorzystaniu danego Modułu Informacji niezwiązanych tematycznie z tematyką danego Modułu.

e.      naruszenie przez Użytkownika postanowienia lub postanowień Regulaminu,

f.       trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi Mobis lub/i Usługi Konto Mieszkańca lub zmiana zakresu świadczenia Usługi Mobis lub/i Usługi Konto Mieszkańca przez Usługodawcę,

g.      wykorzystywanie Usługi Mobis lub/ i Usługi Konto Mieszkańca do przesyłania innym osobą korzystającym z Aplikacji Informacji Handlowych, poza przypadkiem opisanym w § 3 pkt.18 Regulaminu,

h.     jeżeli jest to wymagane na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji organu władzy publicznej.

6.    Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę następuje z zachowaniem 3 dniowego terminu wypowiedzenia. 

7.    Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostanie przesłane Użytkownikowi przez Usługodawcę
w postaci elektronicznej na Aplikację lub/i adres e-mail.

8.    W celu uniknięcia wątpliwość przyjmuje się, że Usługodawca może wypowiedzieć Umowę
w przypadku wystąpienia któregokolwiek z ważnych powodów opisanych w pkt. 5 powyżej.

 

§ 10

Postanowienia Końcowe

1.    Użytkownik może otrzymywać za pośrednictwem Aplikacji informacje handlowe lub inne treści
o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to wymagane przez prawo zgody.

2.    Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia zmiany w postanowieniach Regulaminu z następujących ważnych powodów:

a.      konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub do zmian przepisów prawa, dotyczących lub mających wpływ na  świadczenie Usługi Mobis lub/ i Usługi Konto Mieszkańca,

b.     konieczność dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze em Usług Mobis lub/ i Usługi Konto Mieszkańca, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,

c.      konieczność dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, dotyczących lub mających wpływ na świadczenie Usługi Mobis lub/ i Usługi Konto Mieszkańca,

d.     wprowadzenie nowych usług lub zmiana zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę,

e.      zmiany warunków technicznych świadczenia Usług Mobis lub/ i Usługi Konto Mieszkańca,

f.       wprowadzenie odpłatności za świadczenie Usługi Mobis lub/ i Usługi Konto Mieszkańca,

g.      zmiana ryzyk związanych z korzystaniem z Usług Mobis lub/ i Usługi Konto Mieszkańca,

h.     zmiana danych podmiotów wskazanych w Regulaminie (np. adresu Usługodawcy),

i.       zmiana funkcjonalności Aplikacji lub danego Modułu/Modułów,

j.       zmiany tematyki lub przeznaczenia danego Modułu/Modułów,

k.      wprowadzenia nowego Modułu/Modułów do Aplikacji,  zmiany przeznaczenia, tematyki lub funkcjonalności określonego Modułu/Modułów, lub usunięcia Modułu/Modułów,

l.       zmiana dotyczącą Urządzenia (np. wymagań dotyczących systemów operacyjnych) przy wykorzystaniu których można korzystać z Usług Mobis lub/ i Usługi Konto Mieszkańca,
w szczególności wprowadzenie lub usunięcie możliwości korzystania z Aplikacji, przy wykorzystaniu Urządzeń  posiadających określony rodzaj lub wersję systemu operacyjnego,

m.    zmiana lokalizacji lub sposobu pobierania Aplikacji przez Użytkownika. 

3.    O zmianie w postanowieniach Regulaminu Usługodawca poinformuje za pośrednictwem Aplikacji  mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca”  lub/i wiadomości e-mail umożliwiając zapoznanie się z treścią   zmienionej  (ujednoliconej) wersji  Regulaminu.

4.    Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, który nie wypowiedział Umowy o świadczenie Usług Mobis lub/ i Usługi Konto Mieszkańca w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu., z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej. Wypowiedzenie umowy następuje zgodnie
z postanowieniami § 9  pkt. 2 Regulaminu.  

5.    W chwili przedstawienia nowej wersji Regulaminu w ramach Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca”, Użytkownik może wybrać („kliknąć”) na jedne z następujących, znajdujących się pod treścią zmienionego Regulaminu przycisków: „Akceptuje” albo  „nie Akceptuję ” albo „Dalej”. Kliknięcie na przycisk „nie Akceptuję” powoduje przeniesienie Użytkownika do ustawień Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca”  służących do wyrejestrowania się z Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca”,
o których  mowa w § 9 pkt. 2 Regulaminu.  Kliknięcie „Dalej”  spowoduje możliwość dalszego korzystania z Aplikacji, przy czym do zmiany Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia ust. 4 powyżej. 

6.    W chwili udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu, Użytkownik będzie miał możliwość natychmiastowej akceptacji zmienionej treści Regulaminu poprzez oznaczenie („kliknięcie”) w ramach Aplikacji mobilnej o nazwie „Stoszowickie Konto Mieszkańca” przycisku „Akceptuje”. Oznaczenie („kliknięcie”) przycisku „Akceptuje” powoduje, że zmieniony „Regulamin”  wiąże Użytkownika już z chwilą dokonania tej czynności (tj. od chwili kliknięcia przycisku „Akceptuje”).

7.    Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie  w postaci elektronicznej w ramach Aplikacji. Ponadto,  Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem https://stoszowice.kontomieszkanca.pl/. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu, wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać Regulamin dowolną techniką
w celu przechowywania oraz zapoznania się z jego treścią.

8.    W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

9.    Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101
z późn. zm.).

10.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 maja 2018 roku.