POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 

1.     Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, które przez dokonanie rejestracji i zamówienie usług na zasadach określonych w Regulaminie zawarły
z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy).

2.     Wszystkie pojęcia, pisane z wielkiej litery, o ile nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce, przyjmują znaczenie nadane im w Regulaminie dostępnym po wybraniu Usługodawcy (nazwy jednostki samorządu terytorialnego tj. miasta, gminy, powiatu) w wyszukiwarce pod adresem: https://www.kontomieszkanca.pl oraz na stronie www Usługodawców, sklepów dystrybucyjnych GOOGLE PLAY i APP STORE, gdzie Użytkownik pobiera aplikacje mobilne Usługodawców.

3.     Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzenie 2016/679 są Usługodawcy, do których Modułów rejestruje się dany Użytkownik przy pomocy Aplikacji.

4.     Użytkownik ma prawo:

żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

przenoszenia danych,

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia 2016/679

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.     W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Usługi Mobis i Usługi Konta Mieszkańca oraz usług oferowanych w jego ramach, Użytkownik traci możliwość korzystania z tych usług.

6. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie w zakresie niezbędnym dla następujących celów:

świadczenie usług drogą elektroniczną;

zapewnienie sprawnego funkcjonowania Usługi Mobis oraz Usługi Konta Mieszkańca oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

marketing usług świadczonych przez Spółkę oraz marketing usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przesyłanie informacji handlowych (w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej wyraźnej zgody);

wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

tworzenie wewnętrznych raportów i analiz;

prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

statystycznych;

archiwizacyjnych;

zapewnienie rozliczalności.

7. Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

w celach wymienionych w pkt. 9 lit. a, d, e, g, h, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy),

w celu określonym w pkt. 9 lit. i, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie niezbędne w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze),

w celu określonym w pkt. 9 lit. b, f, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora),

w celu określonym w pkt. 9 lit. c powyżej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą).

8.     Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas do momentu wyrejestrowania się przez Ciebie
z Usługi Mobis lub Konta Mieszkańca.

9. Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących naszych Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,
w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. Usługodawca informuje, że zawarł z spółką SISMS Sp. z o.o. z  siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Tadeusza Gajcego 19  umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, na podstawie której to umowy powierza powyżej opisanej spółce przetwarzania danych osobowych Użytkownika. 

11. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 9 i w pkt. 10, informacje dotyczące naszych Użytkowników nie zostaną udostępnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

12. Nie przekazujemy podmiotom trzecim danych osobowych naszych Użytkowników bez ich zgody Wyjątkiem jest, gdy współpracujemy z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w naszym imieniu
i na nasze potrzeby), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności.

13. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych

Dane kontaktowe:

e-mail: iod@koptyra.pl,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice

14. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

15. Wszystkie zbierane przez nas dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych
i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Spółkę wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

16. Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

PLIKI COOKIES

 


Niektóre obszary platformy https://stoszowice.kontomieszkanca.pl/ oraz aplikacji mobilnej „Stoszowickie Konto Mieszkańca” mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia osoby korzystających z platformy internetowej oraz/lub aplikacji mobilnej, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Pliki typu cookies wykorzystywane są w celu:

przechowywania identyfikatorów sesji,

przechowywania informacji o wyrażeniu przez osobę korzystającą z platformy internetowej/aplikacji mobilnej akceptacji Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies.

Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Osoba korzystająca z platformy internetowej oraz/lub aplikacji mobilnej może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu osoby korzystającej z platformy internetowej oraz/lub aplikacji mobilnej,

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne

w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pod poniższymi odnośnikami:

• w przeglądarce Internet Explorer

• w przeglądarce Mozilla Firefox

• w przeglądarce Chrome

• w przeglądarce Safari

 


GOOGLE ANALYTICS (COOKIES)

 


1. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Spółkę źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają platformy internetowej oraz/lub aplikacji mobilnej

2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

4.Dane te nie są nigdy łączone z podanymi przez Ciebie danymi osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.